اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,311
تعداد واحدهای باقی مانده: 482,689
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 83,889,478,059
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,905,179
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,846,021
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,846,021
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/29 4,905,179 4,846,021 0 0 88,034 0 70,795 17,311 83,889,478,059
  2 1396/07/28 4,865,589 4,806,797 0 0 88,034 0 70,795 17,311 83,210,462,721
  3 1396/07/27 4,865,310 4,806,518 0 0 88,034 0 70,795 17,311 83,205,639,875
  4 1396/07/26 4,865,342 4,806,518 0 0 88,034 0 70,795 17,311 83,205,633,557
  5 1396/07/25 4,853,010 4,794,102 0 0 88,034 0 70,795 17,311 82,990,696,675
  6 1396/07/24 4,849,743 4,791,120 0 0 88,034 0 70,795 17,311 82,939,072,564
  7 1396/07/23 4,826,153 4,767,931 0 0 88,034 0 70,795 17,311 82,537,645,220
  8 1396/07/22 4,815,694 4,757,617 0 0 88,034 0 70,795 17,311 82,359,106,431
  9 1396/07/21 4,793,656 4,733,431 0 0 88,034 0 70,795 17,311 81,940,421,814
  10 1396/07/20 4,793,353 4,733,128 0 0 88,034 0 70,795 17,311 81,935,171,210
  11 1396/07/19 4,793,051 4,732,825 0 0 88,034 0 70,795 17,311 81,929,934,297
  12 1396/07/18 4,791,136 4,731,337 0 0 88,034 192 70,795 17,311 81,904,179,300
  13 1396/07/17 4,781,254 4,721,378 0 627 88,034 0 70,603 17,503 82,638,276,121
  14 1396/07/16 4,780,605 4,717,046 0 0 87,407 0 70,603 16,876 79,604,865,423
  15 1396/07/15 4,846,679 4,784,800 0 0 87,407 0 70,603 16,876 80,748,282,468
  16 1396/07/14 4,877,658 4,816,930 0 0 87,407 0 70,603 16,876 81,290,503,991
  17 1396/07/13 4,877,344 4,816,616 0 29 87,407 0 70,603 16,876 81,285,208,455
  18 1396/07/12 4,877,032 4,816,198 0 0 87,378 0 70,603 16,847 81,138,492,495
  19 1396/07/11 4,884,683 4,823,563 0 0 87,378 0 70,603 16,847 81,262,560,387
  20 1396/07/10 4,899,623 4,839,447 0 0 87,378 0 70,603 16,847 81,530,156,631
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق