صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: نا مشخص 51,932,641,413
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 12,128
حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,872 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,334,025
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,282,045
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/10 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,282,045
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود