صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: نا مشخص 50,584,566,834
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 11,867
حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,133 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,322,873
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,262,625
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,262,625
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود