صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: نا مشخص 40,947,010,528
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید جواد جمالی 10,500
حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,500 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,952,332
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,899,715
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,899,715
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود