اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,484
تعداد واحدهای باقی مانده: 482,516
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 100,148,268,699
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,801,409
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,727,995
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,727,995
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/24 5,801,409 5,727,995 0 2 94,240 0 76,828 17,484 100,148,268,699
  2 1397/04/23 5,839,433 5,766,657 0 0 94,238 0 76,828 17,482 100,812,692,154
  3 1397/04/22 5,862,176 5,789,522 0 0 94,238 0 76,828 17,482 101,212,417,187
  4 1397/04/21 5,862,203 5,789,549 0 0 94,238 0 76,828 17,482 101,212,891,461
  5 1397/04/20 5,862,247 5,789,592 0 0 94,238 0 76,828 17,482 101,213,649,887
  6 1397/04/19 5,948,146 5,878,032 0 0 94,238 0 76,828 17,482 102,759,749,401
  7 1397/04/18 5,978,138 5,907,637 0 0 94,238 0 76,828 17,482 103,277,303,995
  8 1397/04/17 5,978,239 5,907,738 0 0 94,238 10 76,828 17,482 103,279,074,293
  9 1397/04/16 5,985,588 5,914,201 0 0 94,238 0 76,818 17,492 103,451,203,985
  10 1397/04/15 6,035,028 5,963,471 0 0 94,238 0 76,818 17,492 104,313,033,046
  11 1397/04/14 6,035,153 5,963,596 0 94 94,238 0 76,818 17,492 104,315,214,076
  12 1397/04/13 6,035,277 5,963,333 0 0 94,144 0 76,818 17,398 103,750,074,709
  13 1397/04/12 6,021,479 5,949,824 0 0 94,144 0 76,818 17,398 103,515,029,380
  14 1397/04/11 5,919,776 5,849,297 0 0 94,144 0 76,818 17,398 101,766,065,482
  15 1397/04/10 5,879,014 5,807,630 0 3 94,144 0 76,818 17,398 101,041,142,459
  16 1397/04/09 6,005,934 5,933,050 0 0 94,141 0 76,818 17,395 103,205,409,417
  17 1397/04/08 5,999,652 5,925,774 0 0 94,141 0 76,818 17,395 103,078,837,623
  18 1397/04/07 5,999,782 5,925,904 0 6 94,141 981 76,818 17,395 103,081,106,209
  19 1397/04/06 5,989,325 5,919,369 0 0 94,135 0 75,837 18,370 108,738,801,940
  20 1397/04/05 6,069,289 5,999,987 0 173 94,135 0 75,837 18,370 110,219,762,745