اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 16,857
تعداد واحدهای باقی مانده: 483,143
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 86,482,482,118
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,199,538
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,130,360
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,130,360
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 5,199,538 5,130,360 0 0 92,560 0 75,775 16,857 86,482,482,118
  2 1397/03/04 5,190,307 5,121,702 0 0 92,560 0 75,775 16,857 86,336,534,256
  3 1397/03/03 5,190,600 5,121,995 0 0 92,560 0 75,775 16,857 86,341,472,924
  4 1397/03/02 5,190,893 5,122,288 0 0 92,560 0 75,775 16,857 86,346,411,881
  5 1397/03/01 5,184,789 5,116,485 0 0 92,560 0 75,775 16,857 86,248,593,248
  6 1397/02/31 5,195,960 5,126,271 0 20 92,560 2 75,775 16,857 86,413,547,542
  7 1397/02/30 5,195,802 5,126,655 0 0 92,540 0 75,773 16,839 86,327,744,109
  8 1397/02/29 5,168,452 5,099,746 0 0 92,540 0 75,773 16,839 85,874,621,694
  9 1397/02/28 5,140,294 5,070,692 0 0 92,540 0 75,773 16,839 85,385,385,258
  10 1397/02/27 5,140,616 5,071,015 0 3 92,540 0 75,773 16,839 85,390,815,983
  11 1397/02/26 5,140,934 5,071,320 0 0 92,537 0 75,773 16,836 85,380,742,197
  12 1397/02/25 5,155,822 5,086,089 0 0 92,537 0 75,773 16,836 85,629,400,636
  13 1397/02/24 5,145,319 5,075,542 0 0 92,537 0 75,773 16,836 85,451,816,821
  14 1397/02/23 5,079,063 5,010,606 0 0 92,537 0 75,773 16,836 84,358,568,701
  15 1397/02/22 5,016,146 4,946,940 0 0 92,537 0 75,773 16,836 83,286,676,803
  16 1397/02/21 5,029,085 4,959,698 0 0 92,537 0 75,773 16,836 83,501,482,855
  17 1397/02/20 5,029,419 4,960,033 0 0 92,537 0 75,773 16,836 83,507,109,654
  18 1397/02/19 5,029,753 4,960,367 0 0 92,537 0 75,773 16,836 83,512,737,542
  19 1397/02/18 5,101,680 5,024,540 0 0 92,537 0 75,773 16,836 84,593,161,027
  20 1397/02/17 5,065,174 4,987,793 0 0 92,537 361 75,773 16,836 83,974,490,018